top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Cegonha VILLA: Ninho de Cegonha Unipessoal Lda, Beco do Pomar, Olhos D Agua, 8200-594, Portugal. Fiscaalno. 514315725 (email: info@cegonharesort.com -tel. +31-617470059), organisator van kuur- en verwen vakanties,

 

Klant: Degene die bij Cegonha Resort Portugal een vakantie boekt, voor zichzelf en/of anderen, of door een derde voor zich laat boeken.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cegonha Resort en de klant, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 1 – Totstandkoming overeenkomst

1.1 Een overeenkomst tussen Cegonha Resort en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Cegonha Resort door de klant. Als dag van totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag waarop de klant de bevestiging via E-mail van de boeking door Cegonha Resort ontvangt.

1.2 De inhoud van de kuur- of verwenweek wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website van Cegonha Resort of in andere publicaties van aanbiedingen van Cegonha Resort. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden Cegonha Resort niet. Cegonha Resort draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto’s, teksten en folders die zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

1.3 Elke door de klant verlangde afwijking of wijziging van de door Cegonha Resort aangeboden vakantie behoeft de schriftelijke instemming van Cegonha Resort. Indien een wijziging niet (meer) te realiseren is, kan de klant hierop geen aanspraak maken. Eventuele door Cegonha Resort gemaakte extra kosten voor de afwijking of wijziging worden bij de klant in rekening gebracht.

1.4 Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de klant afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de klant geen recht op restitutie van een deel van de reissom, indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Cegonha Resort is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging.

1.5 Een klant die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Cegonha Resort aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De klant die de overeenkomst aangaat zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens, betreffende hemzelf en/of de eventuele andere klant(en) verstrekken.

1.6 Indien de klant bij het totstandkomen van de overeenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door Cegonha Resort te leveren diensten, zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 – Betaling

​2.1 Bij een reservering via ons online boekingssysteem dient er 25% van de reissom aanbetaald te worden. Bij een telefonische reservering of een reservering via E-mail dient er na het totstandkomen van de overeenkomst en na ontvangst van de factuur een aanbetaling van 25% van de reissom te worden voldaan.

2.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de vakantie worden voldaan. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan.

2.3 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Cegonha Resort. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de klant van toepassing zijn en zal het reeds betaalde gedeelte van de reissom worden verrekend met de annuleringskosten.

Artikel 3 – Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage

3.1 Cegonha Resort is niet aansprakelijk in geval de klant niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de klant.

3.2 Cegonha Resort is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten gedurende de reis en het verblijf bij Cegonha Resort. De klant zorgt zelf voor de in artikel 8.3 genoemde verzekering(en).

Artikel 4 – Annulering door de klant.

4.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de klant zijn voor iedere klant de volgende bedragen verschuldigd:

tot 2 maanden voor vertrek: de in artikel 2.1 genoemde aanbetaling;
van 2 maanden tot 1 maand voor vertrek: de aanbetaling en 10% van de totale reissom per persoon;
van 1 maand tot 3 weken voor vertrek: 50% van de reissom;
van 3 weken tot 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom;
van 2 weken tot op de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.

4.2 Indien een klant verhinderd is kan hij een andere persoon voor hem in de plaats stellen.

De oorspronkelijke klant is naast zijn vervanger hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de reissom aan Cegonha Resort.

Artikel 5 – Opzegging door Cegonha Resort

5.1 Cegonha Resort kan de overeenkomst slechts opzeggen wegens omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Cegonha Resort aan de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.

5.2 Cegonha Resort zal, met opgaaf van reden, de klant onverwijld schriftelijk of per E-mail van de opzegging op de hoogte brengen.

5.3 Cegonha Resort heeft in ieder geval het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade indien:

het aantal aanmeldingen voor de betreffende week lager is dan het minimum aantal vermeld op de website van Cegonha Resort en de opzegging minstens 6 weken voor vertrek gedaan wordt;

in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Cegonha Resort en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden; voorbeelden van overmacht zijn politieke onrust, oorlog, schaarste, natuurrampen en stakingen.

Artikel 6 – Wijziging door Cegonha Resort

6.1 Cegonha Resort heeft het recht de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de klant onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De klant heeft in dat geval recht op annulering en restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van Cegonha Resort

7.1 Cegonha Resort is jegens de klant verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd.

7.2 Cegonha Resort is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de klant, waaronder begrepen schade die het gevolg is van de gezondheidsconditie van de klant;

handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden;

omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Cegonha Resort en/of krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Cegonha Resort kunnen worden toegerekend.

7.3 Cegonha Resort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor een reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven.

7.4 Voorzover Cegonha Resort aansprakelijk gehouden kan worden voor door de klant geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de hoogte van de reissom.

Artikel 8 – Verplichtingen van de klant

8.1 De klant is verplicht zich als een goede klant te gedragen. Indien hij zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de vakantie in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door Cegonha Resort van verdere deelname aan de vakantie worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant, indien en voorzover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden toegerekend.

8.2 De klant is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan Cegonha Resort of diens vertegenwoordiger ter plaatse.

8.3 De klant wordt aanbevolen een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door een gangbare reis- en ongevallenverzekering. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.

8.4 Bij deelname aan een kuurweek verklaart de klant schriftelijk aan Cegonha Resort, dat hij in goede gezondheid verkeert en dat er geen (medische) bezwaren bestaan tegen (sap-) vasten / kuren. Indien wel sprake is van een medische klacht, dient de klant vooraf een schriftelijke verklaring van diens arts over te leggen, waarin bevestigd wordt dat er voor de klant geen belemmeringen zijn om aan de kuurweek deel te nemen.

8.5 De klant neemt op eigen risico deel aan een kuurweek en vrijwaart Cegonha Resort voor aansprakelijkheid in dit opzicht.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Cegonha Resort en indien van toepassing, voorzover mogelijk bij de betrokken dienstverlener.
Cegonha Resort zal zo adequaat mogelijk reageren op de betreffende klacht.

Bel om te boeken
0031-617470059
0031-623022743
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

© 2017 door Cegonha Resort 

Met trots voor U vervaardigd

bottom of page